ברוכים הבאים לאתר החדש של תוכנית הישגים

השגים-תוכנית לאומית להרחבת הנגישות להשכלה גבוה - עמוד הבית

השכלה גבוהה בישראל תשס"ח – אוכלוסיות יעד

השכלה גבוהה בישראל תשס"ח – אוכלוסיות יעד
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
אב תש"ע / אוגוסט 2010

  

  ערבים


מועמדים

 • שיעור הערבים מסך כל המועמדים לאוניברסיטאות היה הגבוה ביותר באוניברסיטת חיפה (34.4%), לעומת אוניברסיטת תל אביב, בה שיעור המועמדים הערבים היה הנמוך ביותר – 10.3%.
 • שיעור הערבים מסך כל המועמדים למכללות היה הגבוה ביותר במכללה האקדמית צפת (62.7%), לעומת בית הספר הגבוה לטכנולוגיה – מכון לב, בו לא היו כלל מועמדים ערבים.
 • 84.5% מסך כל המועמדים בתשס"ח היו יהודים, ו 12% היו ערבים. 79.8% מהמועמדים לאוניברסיטאות היו יהודים ו 16.6% - ערבים. 88.8% מהמועמדים למכללות היו יהודים ו 7.7% - ערבים.
 • 67.4% מסך המועמדים הערבים נרשמו לאוניברסיטאות ו 32.6% נרשמו למכללות.
 • בקרב המועמדים אשר התקבלו לאוניברסיטאות ולומדים בהן היוו היהודים 83.3% והערבים 13.4%, ואילו בקרב המועמדים אשר נדחו היוו היהודים 69.8% והערבים היוו 25.3%. (תרשים 1.6).
 • בקרב המועמדים אשר התקבלו למכללות לעדיפות הראשונה ולומדים היוו היהודים 90.5% והערבים 6.1%, ובקרב המועמדים אשר נדחו היוו היהודים 83.9% והערבים היוו 12.2%. (תרשים 1.7)

 

 


סטודנטים לתואר ראשון

 • 30% מהסטודנטים הערבים למדו במכללות האקדמיות לחינוך, שם הם היוו 28.5% מכלל הסטודנטים.
 • 40.5% מהסטודנטים הערבים למדו באוניברסיטאות, והם היוו 11.8% מכלל הסטודנטים באוניברסיטאות.
 • 5.9% מהסטודנטים הערבים למדו באוניברסיטה הפתוחה ו 5.7% במכללות האקדמיות.

 

מקבלי תארים אקדמיים

 • 42.8% ממקבלי תואר ראשון הערבים למדו במכללות האקדמיות לחינוך, ו 40.3% מהם למדו באוניברסיטאות. חלקם מכלל מקבלי התואר הראשון במכללות האקדמיות לחינוך היה 31.8%, לעומת 8.7% באוניברסיטאות.

דרוזים
סטודנטים לתואר ראשון

 • סטודנטים דרוזים לתואר ראשון מהווים 1.2% מכלל הסטודנטים לתואר ראשון בישראל. חלקם היחסי הגדול ביותר הוא במכללות האקדמיות לחינוך – 1.9%, והקטן ביותר הוא במכללות האקדמיות ובאוניברסיטה הפתוחה – 0.6%.
 • מקרב קבוצת הסטודנטים הדרוזים לתואר ראשון, למעלה ממחציתם לומדים באוניברסיטאות (54.2%), 18.3% לומדים במכללות האקדמיות לחינוך, 17.9% במכללות האקדמיות ו9.5% באוניברסיטה הפתוחה.

 

מקבלי תארים אקדמיים

 • 54.4% ממקבלי תואר ראשון הדרוזים למדו באוניברסיטאות ו 27.9% למדו במכללות האקדמיות לחינוך.חלקם מכלל מקבלי התואר הראשון באוניברסיטאות היה 1.2%, בעוד שבמכללות האקדמיות לחינוך חלקם עמד על 2.0%.

 

יהודים –ע"פ יבשת מוצא


סטודנטים לתואר ראשון

 •  44.5% מהסטודנטים היהודים הלומדים לתואר ראשון הם ילידי ישראל שגם הוריהם ילידי ישראל. קבוצה זו בולטת בנוכחותה באוניברסיטאות (37.0%) ובמכללות האקדמיות (34.9%).
 • רבע מהסטודנטים היהודים הלומדים לתואר ראשון הם ממוצא אסיה/אפריקה (24.7%). חלקם של אלו קטן יחסית באוניברסיטאות (19.8%) וגדול יחסית במכללות האקדמיות לחינוך (29.5%). לא ניכר הבדל משמעותי בין ילידי ישראל לילידי חו"ל בקבוצה זו, ובשתיהן רוב הסטודנטים לומדים במכללות האקדמיות (37.3% ו40.5%, בהתאמה).
 • 30.8% מהסטודנטים היהודים הלומדים לתואר ראשון הם ממוצא אירופה/אמריקה, והם מהווים 33.3% מכלל הסטודנטים באוניברסיטאות. לעומת זאת, נוכחותם מועטה במכללות האקדמיות לחינוך (26.1%), בעיקר כאשר בוחנים את ילידי חו"ל בקבוצה זו (5.8%). ככלל, לא ניכר הבדל מהותי בין ילידי ישראל לילידי חו"ל ממוצא אירופה / אמריקה..

 

מקבלי תארים אקדמיים

 • מבין מקבלי תואר ראשון היהודים 42.3% היו ילידי ישראל שגם הוריהם ילידי ישראל, 31.5% היו ממוצא אירופה/אמריקה ו-26.2% היו ממוצא אסיה/אפריקה.
 • חלקם של מקבלי תואר ראשון ממוצא אסיה/אפריקה באוניברסיטה הפתוחה היה גדול יחסית (34.9%), ואילו באוניברסיטאות חלקם היה הקטן ביותר – 21.7%.
 • חלקם של מקבלי תואר ראשון ממוצא אירופה/אמריקה גדול, ועמד על 31.5%. באוניברסיטאות חלקם היה הגבוה ביותר (34.2%), ואילו במכללות האקדמיות לחינוך חלקם היה הנמוך ביותר (26.3%).
 • הבדל ניכר בין ילידי חו"ל יוצאי אסיה/אפריקה לילידי חו"ל יוצאי אירופה/אמריקה – הראשונים מהווים 2.1% מכלל מקבלי תואר ראשון, בעוד האחרונים מהווים14.0% מקבוצה זו. כמו כן, 54.6% ילידי חו"ל יוצאי אירופה/אמריקה לומדים באוניברסיטאות , לעומת 41.6% מקרב ילידי חו"ל יוצאי אסיה/אפריקה.

אשכול חברתי-כלכלי
מועמדים

 • מקרב כלל המועמדים למוסדות הלימוד, 93.6% מתגוררים ביישובים ששייכים לאשכול חברתי כלכלי 3-8, 4.6% שייכים לאשכולות 1-2 (הנמוכים ביותר), ורק 1.2% שייכים לאשכולות 9-10.
 • רוב המועמדים שמתגוררים באשכול חברתי-כלכלי 1-2 נרשמו לאוניברסיטאות (61.9%) והשאר – 38.1% - למכללות. נתונים קרובים נרשמו באשכול חברתי כלכלי 9-10 (56.1% לאוניברסיטאות ו 43.9% למכללות). לעומתם מסך המועמדים אשר יישוב מגוריהם שייך לאשכולות 3-8, נרשמו 51.8% למכללות האקדמיות ו 48.1% נרשמו לאוניברסיטאות.
אשכול חברתי כלכלי ש י שוב המגורים

אחוז מסה"כ המועמדים בתשס"ח

אחוז מהאשכול,לפי סוג מוסד

אוניברסיטה מכללה
1-2 4.6  61.9  38.1
3-8  93.6  48.1  51.9
 9-10  1.8  56.1   43.9

 

 

סטודנטים לתואר ראשון

 • כמחצית מהסטודנטים גרו ביישובים אשר האשכול החברתי שלהם 7-10 (הגבוהים ביותר), לעומת 24.8% שגרו ביישובים מאשכולות 1-4 (הנמוכים ביותר).
 • כ-60% מהסטודנטים לתואר ראשון מאשכולות 7-10 (הגבוהים ביותר) למדו באוניברסיטאות (כולל האוניברסיטה הפתוחה), ופחות מ 7% למדו במכללות האקדמיות לחינוך.
 • באשכול ה"אמצעי" (5-6) רוב הסטודנטים למדו במכללות האקדמיות (37.0%) ובאוניברסיטאות (33.7%).
 • באוניברסיטאות יש ייצוג גבוה יחסית לסטודנטים שגרים ביישובים מהאשכולות הנמוכים 1-4 (25.3%) בהשוואה למכללות האקדמיות ולאוניברסיטה הפתוחה (21.7% ו 18.8%, בהתאמה). עם זאת, קרוב למחצית מהסטודנטים באשכולות אלו לומדים במכללות האקדמיות לחינוך, בהן יש ייצוג גבוה יחסית לאוכלוסייה הערבית.

מקבלי תארים אקדמיים

 • 47.8% ממקבלי התואר הראשון התגוררו ביישובים אשר האשכול החברתי שלהם הוא 7-8: באוניברסיטה הפתוחה אחוז מקבלי התואר הראשון שגרו ביישובים אלו היה 64.6, לעומת 27 בלבד במכללות האקדמיות לחינוך.
 • 1.6% ממקבלי התואר הראשון גרו בישובים מאשכול חברתי 9-10 (הגבוה ביותר). 55.3% מהם למדו באוניברסיטאות ורק 4.4% במכללות אקדמיות לחינוך.
 • 4.5% ממקבלי התואר הראשון גרו באשכול חברתי-כלכלי 1-2 (הנמוך ביותר). 45.3% מהם למדו במכללות האקדמיות לחינוך ו 2.1% למדו באוניברסיטה הפתוחה.

   חוברת מידע אוכלוסית יעד

 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד